modal-redir 2024-07-23 11:21:24 - /obchodne-podmienky

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: GOTANA GROUP, s.r.o. , 95843 Nedanovce 301, Slovenská republika, IČO: 47441232, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 24846/R, základné imanie: 5000 €, splatené základné imanie: 5000€ (ďalej len"predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.interaktivnatabula.com a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

"Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom eshopu www.interaktivnatabula.com

"Objednávkou" sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

"Tovarom" sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.interaktivnatabula.com

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.www.interaktivnatabula.com sú návrhom kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

 

Dodacie podmienky


Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy


Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Preberacie podmienky
Pri preberaní zásielky z rúk kuriéra, prosím, skontrolujte, či nie je tovar poškodený. Ak je to možné, balík pred kuriérom otvorte. Ak je tovar poškodený, je nevyhnutné, aby ste s kuriérom na mieste spísali reklamáciu prepravy.
V prípade, že nie je možné otvoriť balíček pri preberaní, urobte tak v čo najkratšom čase po doručení.
V prípade poškodenia tovaru nás ihneď kontaktujte.

 

Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky spracujeme a odošleme spravidla do 7 dní. Kuriér Vám zásielku doručí do 1-2 pracovných dní od odoslania (kuriér tovar doručuje len v pracovné dni). Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, alebo by sme nevedeli tieto termíny dodržať, o dátume odoslania tovaru Vás budeme informovať.

 

Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20% a sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny,ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Platby za tovar a poštovné pri posielaní v rámci SR:
- kuriér, platba vopred na účet, zákazník za tovar zaplatí po objednávke prevodom na účet plnú sumu prevodom na účet SK4602000000002913661451 , variabilný symbol: číslo objednávky.Tovar bude odoslaný ihneď po prijatí platby na účet. Poštovné pre každú samostatnú objednávku je 8 €.

-kuriér, platba pri prevzatí zákazník zaplatí za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra, poštovné pre každú objednávku je 8 €

 

Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail info@interaktivnatabula.com, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Vrátenie tovaru
Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na spotrebiteľov, to znamená fyzické osoby, ktoré tovar nepoužívajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti:

Poštová adresa:

www.interaktivnatabula.com

Gotana Group, s.r.o.

Duklianska 19

085 01 Bardejov


Slovensko

Tovar je potrebné zaslať v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a tovar nesmie javiť známky používania. Tovar musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené. Kupujúci tovar zašle v poistenej obálke alebo v poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 14 dní po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet.

 

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@interaktivnatabula.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

Záručné podmienky a záručná doba
Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

 

Ochrana osobných údajov
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.interaktivnatabula.com sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Ustanovenia ochrany zákazníka sa týkajú len súkromných osôb.