modal-redir 2024-06-23 00:57:12 - /ochrana-osobnich-udaju

Ochrana osobních údajů

Článek I.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost ROBOWE, s.r.o., 95843 Nedanovce 301, IČO: 47441232.

Kontaktní údaje provozovatele jsou: poštovní adresa ROBOWE, s.r.o., 95843 Nedanovce 301, Slovensko nebo emailová adresa info@robowe.cz

Provozovatel zodpovědá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel neurčuje odpovědnou osobu.

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

"Osobní údaje" veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální , ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby

 

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotčených osob, doba uchovávání OÚ, příjemci OÚ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou firmy Reckon s.r.o. (Pro účely zpracování fakturačních dat), firma GLS GROUP s.r.o. (Kurýrní společnost), Slovenská pošta (kurýrní společnost), Websupport (serverová společnost).

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonnou nebo smluvní požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

 

Článek III

Práva dotčené osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte:


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.5.2018